Lyre-tipped Spreadwing male, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing male, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing female, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing female, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing pair in wheel, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing pair in wheel, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing male showing white stigma tips and metallic abdomen, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing male showing white stigma tips and metallic abdomen, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing male dorsal appendages view, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing male dorsal appendages view, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing immature female, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing immature female, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing male dorsolateral view, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing male dorsolateral view, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing female dorsal view, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing female dorsal view, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing female dorsolateral view, Ozaukee Co., WI, July 2017
Lyre-tipped Spreadwing female dorsolateral view, Ozaukee Co., WI, July 2017
Back
Back to Ode Species Favorites