Asilus sericeus with moth, Virginia
Asilus sericeus with moth, Virginia
Diogmites angustipennis (Hanging Thief), Florida--9453
Diogmites angustipennis (Hanging Thief), Florida--9453
Diogmites neoternatus (Arizona)--2333
Diogmites neoternatus (Arizona)--2333
Diogmites neoternatus (Arizona)--2338
Diogmites neoternatus (Arizona)--2338
Eccritosia zamon, Texas
Eccritosia zamon, Texas
Efferia albibarbis, Arizona--9215
Efferia albibarbis male, Arizona--9215
Efferia albibarbis male with small fly, Arizona--0370
Efferia albibarbis male with small fly, Arizona--0370
Efferia albibarbis pair mating, Arizona--2203
Efferia albibarbis pair mating, Arizona--2203
Efferia jubata female with bee, Arizona--1572
Efferia jubata female with bee, Arizona--1572
Efferia rapax male, Arizona
Efferia rapax male, Arizona
Efferia rapax male face shot, Arizona--7603--2
Efferia rapax male face shot, Arizona--7603--2
Efferia rapax male with fly, Arizona--7642--2
Efferia rapax male with fly, Arizona--7642--2
Efferia tricella (Desert Robber Fly) male,  Arizona
Efferia tricella (Desert Robber Fly) male, Arizona
Efferia tricella (Desert Robber Fly) female, Arizona--8934
Efferia tricella (Desert Robber Fly) female, Arizona--8934
Hadrokolos texanus, Texas
Hadrokolos texanus, Texas
Heteropogon patruelis with fly, Texas
Heteropogon patruelis with fly, Texas
Laphria flavicollis, Virginia
Laphria flavicollis, Virginia
Laphria grossa, Wisconsin
Laphria grossa, Wisconsin
Laphria janus, Minnesota--3828
Laphria janus, Minnesota--3828
Laphria lata, Oklahoma
Laphria lata, Oklahoma
Laphria sericea, Virginia
Laphria sericea, Virginia
Machimus formosus female with Springwater Dancer, Arizona
Machimus formosus female with Springwater Dancer, Arizona
Machimus species female with Desert Firetail male, Arizona--1504
Mallophora fautrix--2252
Mallophora fautrix--2252
Mallophora fautrix, Arizona--8066
Mallophora fautrix, Arizona--8066
Mallophora leschenaulti (Beelzebub Bee-eater), Texas
Mallophora leschenaulti (Beelzebub Bee-eater), Texas
Megaphorus prudens with small fly, Arizona--0726
Megaphorus prudens with small fly, Arizona--0726
Ommatius species with tiny wasp, Arizona--0759
Ommatius bromleyi with tiny wasp, Arizona--0759
Philonicus species female, Arizona--4378
Philonicus species female, Arizona--4378
Proctacanthus nearno male, Arizona--5790
Proctacanthus nearno male, Arizona--5790
Proctacanthus nigriventris, Arizona
Proctacanthus nigriventris, Arizona
Proctacanthus rufus pair mating, female with prey, Florida--9342
Proctacanthus rufus pair mating, female with prey, Florida--9342
Proctacanthus occidentalis, Oregon--0043
Proctacanthus occidentalis, Oregon--0043
Promachus atrox male, Arizona
Promachus atrox male, Arizona
Promachus atrox female, Arizona--4952
Promachus atrox female, Arizona--4952
Promachus atrox male on male cannabalism, Arizona
Promachus atrox male on male cannabalism, Arizona
Promachus henei, Oklahoma--5247
Promachus henei, Oklahoma--5247
Promachus rufipes (Red-footed Cannibalfly) male, Arizona
Promachus rufipes (Red-footed Cannibalfly) male, Arizona
Promachus rufipes (Red-footed Cannibalfly) female, Florida--4762
Promachus rufipes (Red-footed Cannibalfly) female, Florida--4762
Promachus sackeni, Arizona
Promachus sackeni, Arizona
Saropogon hypomelas with honey bee, Texas
Saropogon hypomelas with honey bee, Texas
Stenopogon inquinatus female, Arizona--3910
Stenopogon inquinatus female, Arizona--3910
Back